Miljöpolicy

• Resurseffektivare teknik
• Transporteffektiva lösningar
• Underentreprenörers miljöarbete

Strands tillhandahåller främst produkter som underlättar arbetet för fordon på väg. Det är av stor vikt för oss att de produkter som köps in och distribueras i möjligaste mån har tillverkats i återvinningsbara material, och att det vid beslut inom verksamheten, även har vägts in hänsyn till miljöpåverkan.

Produkter och material som hanteras inom de lokaler som Strands tillhandahåller återvinns enligt de rekommenderade stadgar som finns utstakade.

Det är av yttersta vikt att hålla drivmedelsförbrukning på en så låg nivå som möjligt, varför det aktivt arbetas med att nå energieffektiva transporter.

Det åligger Strands ledning att informera samtliga anställda, som i sin tur förmedlar vidare budskapet till kunder och leverantörer om vilket ansvar som var och en har i att arbeta mot de miljömål som är bestämda.

Vi har som mål att ligga i framkant vad gäller den senaste tekniken av LED. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra produkter med energisnåla komponenter, såsom kretskort och dioder.

Vi eftersträvar att värna om miljön genom att minimera miljöpåverkan. Detta ska ske genom att arbeta med så klimatsmarta lösningar som möjligt, t.ex. minimerat nyttjande av kontorsmaterial, återvinna restavfall, förebygga miljöpåverkande risker så som oljespill. Kort och gott, att vara miljömedveten när beslut tas som påverkar verksamheten.

Vi håller oss uppdaterade på nya miljökrav och åtar oss att följa dessa genom att anpassa verksamheten så att den harmoniserar med de krav som berör oss.

————————————————
Johan Carlos – VD