Kvalitetspolicy

Kvalitet är en fundamental del hos Strands Group AB. Kvalitet för Strands innebär bland annat att kundernas behov förstås och tillgodoses, att produkter som tillverkas följer de normer och stadgar som är utformade för branschen.

• Marknadsledande kvalitet.
• God service och support.
• Produkterna ska efterfölja gällande lagar och regler.

Strands åtar sig att uppfylla krav och att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

Företagets engagemang för kvalitet ska vara tydligt och visas genom att det sätts tydliga mål, att tid och kraft tillgodogörs för att uppnå målen, att medarbetare blir delaktiga och utvecklas genom att få möjlighet att ta ansvar i största möjliga mån.

Medarbetarnas engagemang ska uppmuntras och de förväntas att aktivt bidra till att bolagets målsättningar uppnås. Det är var och ens ansvar att inte enbart följa instruktioner, utan att också uppmärksamt rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Vid eventuella avvikelser eller störningar, så ska omsorg kring hälsa och miljö prioriteras.

———————————————–

Johan Carlos – VD